Vraag en antwoord

Inhoud & resultaten

We werken volgens de kerndoelen die de overheid stelt, en gaan daar bovenuit. Alle ochtenden worden besteed aan taal en rekenen. Daarna is er een middagpauze van een uur, waarin alle kinderen op school blijven. De middagen gebruiken we voor vakken als wereldoriëntatie, muziek en kunst.

De leerresultaten van onze leerlingen zijn goed. We meten ze door middel van de CITO-toets vanaf groep 3, en door andere toetsen. De kinderen worden gemotiveerd door het aanbod en de sfeer op onze school en gaan daardoor beter leren. Dat zien we terug in de resultaten.

 

We doen dit door kinderen specifieke door ons geselecteerde boeken aan te bieden die de leerkrachten zelf gelezen hebben, en die passen bij het kind. We kunnen zo met het kind het gesprek aangaan over wat het heeft gelezen, en het kind bevragen en stimuleren. Zo helpen we de kinderen ontdekken dat het de moeite waard is om te lezen.

 

De school faciliteert de toegang tot alle middelbare scholen in de omgeving. De kinderen in groep 7 en 8 bezoeken de scholen in de omgeving ter oriëntatie, en de school ontvangt voorlichters van de scholen. De overdracht van alle gegevens gebeurt door middel van een geautomatiseerd systeem waar deze scholen, na toestemming van de ouders, toegang toe hebben. De school heeft bijzondere partnerschappen met het Maurick College (Vught), Gymnasium Beekvliet (St. Michielsgestel) en het Elde College (St. Michielsgestel/Schijndel). Voor meer informatie over de middelbare scholen in de omgeving kunt u kijken de volgende link: Een middelbare school kiezen doe je met de VO Gids!

Voor ouders en leerlingen die behoefte hebben in vertrouwen te praten over onderwerpen die de school betreffen, en dit niet wensen te doen met een leerkracht, de schoolleider of de bestuurder, kunnen naar eigen keuze terecht bij de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon van onze school is Monique Albers. De functie van externe vertrouwenspersoon is door onze school belegd bij de GGD Hart voor Brabant. De externe vertrouwenspersoon is 24 uur per dag, zeven dagen per week te bereiken via 088-3686759. Meer informatie.

De vertrouwenspersoon biedt in het bijzonder hulp bij:

  • Problemen van kinderen waarover ze met hun leerkracht liever niet praten;
  • Machtsmisbruik en/of seksuele intimidaties in de relaties tussen kinderen en tussen kinderen en leerkrachten;
  • Kindermishandeling en seksuele intimidatie in de thuissituatie;
  • (voor ouders) zaken waarvoor naar hun aard het benaderen van de leerkracht of school minder; gewenst geacht wordt.
  • Het is voor kinderen (of hun ouders en leerkrachten) goed te weten dat ze op school met deze problemen altijd bij iemand terecht kunnen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft advies. Het spreekt vanzelf, dat elk gesprek vertrouwelijk is.

Identiteit

Misha was een vriend van de oprichters van de school. In 1982 geboren te Amsterdam, stierf hij in 2015 op de jonge leeftijd van 32 jaar in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens zijn korte leven was hij vol passie werkzaam in het onderwijs en een voorbeeld voor velen.
Wie hem kende, zou zeggen: “Als je met Misha sprak dan had je het gevoel dat je zijn enige vriend was”. Misha zelf zei altijd dat het leven ‘té mooi’ was. Zijn positieve houding is wat wij als team de aan ons toevertrouwde kinderen willen meegeven.

Het is een algemeen-bijzondere school met een katholieke identiteit. Dit betekent dat de school goede en mooie waarden, en normen, mede ontleent aan haar identiteit. Je merkt dat aan de manier van met elkaar omgaan van kinderen en leerkrachten. ’s Ochtends bidden we een gebed, en ’s middags voor het eten ook. Eens per week krijgen de kinderen godsdienst/filosofie. We staan ook stil bij feesten als Kerstmis en Pasen. Met deze onderdelen laten we de kinderen zien wat ons als school helpt onszelf te zijn.

 

Ja dat kan. Laten zien wat ons helpt onszelf te zijn, betekent voor ons een uitnodiging aan de kinderen om dat voor zichzelf ook te ontdekken. De school verwacht dus niet dat kinderen gelovig zijn of dat ze dat worden. Kinderen hoeven, bijvoorbeeld, niet mee te bidden. Wél zullen ze de katholieke manier van kijken en de waarden en normen die daaruit volgen, ervaren. Aan de ouders vragen we een positieve houding tegenover deze ervaring.

Toelating

Nee, er is vooralsnog geen wachtlijst. Er zijn nog plekken in alle klassen voor schooljaar 2024/2025. Het is echter mogelijk dat de klassen vol raken; de school hanteert dan een systeem waarbij de eerst ingeschrevene het eerste recht heeft. Daarnaast krijgen kinderen van wie een ouder broertje of zusje al op school zitten, voorrang.

 

Dat is mogelijk, in beginsel met akkoord van de andere school, en in principe alleen na de grote vakantie. Uitzondering is een geval van verhuizing: dan kan het na overleg ook op andere momenten.

Ja. Het is niet uitgesloten dat de school op termijn een andere locatie zal betrekken, maar dat zal altijd in Vught zijn.

Ja. Ongeveer 75% van de kinderen op de school is uit Vught afkomstig, het overige deel komt uit andere gemeentes.

Kinderen kunnen in groep 1 en 2 instromen zonder dat zij Nederlands spreken. Het zou in dat geval kunnen dat zij een extra jaar in groep 1 of 2 moeten volgen. Vanaf groep 3 stellen wij samen met de ouders vast welke route en facilitering voor het kind het beste is.

De school staat open voor iedereen, van welke achtergrond ook. Daarbij gaan we na of onze school voor wie zich aanmeldt, de beste plek is. Dat doen we in samenwerking met andere scholen en maatschappelijke partners. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor een kind het speciaal onderwijs beter geschikt is.

Bij wie kan ik terecht voor andere vragen?

U kunt zich richten tot Laurens Peeters, bestuurder:
per e-mail: info@mishadevries.nl;
of telefonisch: 073 3035 384.

Partners