Slide background

Basisschool Vught

Slide background

Een andere kijk op onderwijs

Slide background

Geven om Leren

Slide background

Ontdekken, Leren en Waarderen

Basisschool Misha de Vries in Vught

Traditioneel in vorm, vernieuwend in inhoud:

  • muziekonderwijs door aan het conservatorium geschoolde leerkrachten
  • HBO- en universitair geschoolde groepsleerkrachten
  • bewegingsonderwijs door aan het CIOS geschoolde leerkrachten
  • traditioneel klassikaal onderwijs
  • een school voor iedereen
  • kleine klassen
  • drie jaar zwemles zonder extra kosten
  • taalonderwijs volgens de effectieve Alfabetcode
  • Engels tot B1-niveau door native speakers

Online Open avonden 6 april, 15 april en 20 mei van 20.00 tot 21.30 uur

Volg op maandag 6 april, woensdag 15 april of woensdag 20 mei online de presentatie van basisschool Misha de Vries. Leerkrachten, directeur én ouders gaan in op de methode, de highlights én de unieke sfeer op deze school. Ondertussen kunt u uw vragen stellen via de chat. Een persoonlijk vervolggesprek is vervolgens mogelijk. Op deze manier krijgt u toch alle informatie om u te helpen bij uw schoolkeuze.

Over Ons

Over Basisschool Misha De Vries

Misha de Vries is een kleinschalige basisschool in Vught, waar belevingsgericht onderwijs van hoge kwaliteit wordt aangeboden. De school is opengegaan in oktober 2017, onder leiding van Stichting Magnolia en in nauwe samenwerking met een van de best presterende scholen van Milaan, de 'Sacro Cuore’.

In schooljaar 2019/2020 krijgen kinderen in groep 1 t/m 8 les in 4 klassen van maximaal 20 leerlingen elk.

Misha de Vries is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag. De school heeft een katholieke identiteit, een cultureel profiel en is internationaal georiënteerd.

'Het enthousiasme van de leerkrachten én de leerlingen motiveerden ons om hun voorbeeld te volgen.'

De voorbereidingen voor het openen van Basisschool Misha de Vries zijn in 2016 begonnen onder leiding van Stichting Magnolia.

Met het verlangen naar mooi en zinvol onderwijs, zijn we op zoek gegaan naar een onderwijsconcept dat dit mogelijk maakt. We wilden een school realiseren waar kinderen het leren op school steeds leuker gaan vinden, waar ze gezien worden en waar ze de ruimte hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De inspiratie om dit waar te maken deden we op tijdens bezoeken aan Basisschool Sacro Cuore, die wordt beoordeeld als de beste school in Milaan.

Het enthousiasme van de leerkrachten en de leerlingen, hun gezamenlijke verlangen om te leren, de aangename sfeer en hun resultaten motiveerden ons om hun voorbeeld te volgen.

De onderwijsmethoden die daar gebruikt worden, liggen dan ook aan de basis van ons onderwijs en worden in samenwerking met deze succesvolle school ontwikkeld.

Ontdekken, Leren en Waarderen

Kinderen hebben een natuurlijk verlangen om steeds meer te ontdekken, leren en waarderen. Een ontplooid verlangen tot leren is één van de mooiste geschenken die je een kind mee kunt geven aan het einde van de basisschooltijd.

Ons educatieve concept is erop gericht om kinderen een stimulerende omgeving te bieden, waar ze een positieve benadering ten opzichte van leren ontwikkelen. Dit zal voor hen gedurende hun gehele schoolcarrière en nog lang daarna van waarde zijn.

Als onderdeel van ons lesaanbod maken de leerlingen kennis met de katholieke waarden en identiteit, als basis voor het ontdekken van hun eigen wereldvisie. Daarbij verwelkomen we kinderen van elk geloof of achtergrond, en respecteren wij die nadrukkelijk.

Onze naam

Onze school is vernoemd naar Misha de Vries

Misha was een vriend van de oprichters van de school. In 1982 geboren te Amsterdam, stierf hij in 2015 op de jonge leeftijd van 32 jaar in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens zijn korte leven was hij vol passie werkzaam in het onderwijs en een voorbeeld voor velen.

Wie hem kende, zou zeggen: “Als je met Misha sprak dan had je het gevoel dat je zijn enige vriend was”. Misha zelf zei altijd dat het leven ‘té mooi’ was.

Zijn positieve houding is wat wij als team de aan ons toevertrouwde kinderen willen meegeven.

Ontmoet Ons Team

Onze Visie

Een andere kijk op onderwijs

De kinderen die ons zijn toevertrouwd, bevinden zich in een belangrijke fase van hun leven. De manier waarop zij kennis maken met onderwijs is van grote invloed op hun natuurlijke verlangen om te ontdekken, te leren en te waarderen. Ons doel is een omgeving te bieden waarin dat verlangen wordt aangewakkerd en gekoesterd, waardoor kinderen een positieve houding jegens leren ontwikkelen, en zo ook meer leren.

Wij willen dat onderwijs kinderen in staat stelt zich te ontwikkelen tot zelfdenkende en zelfverzekerde jongvolwassenen, die bereid zijn om verder te kijken dan hun eigen horizon en ervoor open staan om in alles het mooie te ontdekken.

Lees onze visie

 

Pedagogische uitgangspunten:

Een kind leert het beste door te beleven. Daarom gaan we bij elk voorstel uit van een specifieke, tastbare en zinvolle beleving. Wij doen dat in een ‘klassieke’ klassensetting. De juf of meester heeft dankzij de kleinschaligheid genoeg tijd en aandacht voor elk kind.

Onze aanpak biedt kinderen een manier van leren waarbij, tijdens en naast klassikale les, gelegenheid is om dingen uit te proberen, te knutselen, te spelen, verhalen te luisteren en te vertellen. Er is ruimte om theater en muziek te zien, te horen en te maken en te leren middels fysieke activiteiten.

De beleving is zinvol als deze een beroep doet op de wereld van het kind en de ontvankelijkheid en nieuwsgierigheid van het kind opwekt. Het is dus niet alleen maar “doen”, maar het maakt kinderen bewust van zichzelf en van wat er om hen heen gebeurt.

Tijdens de periode op de basisschool verkent een kind de wereld buiten het eigen gezin. In deze fase wordt het kind zich bewust van het onderlinge verband tussen wat hij meemaakt en leert, op school en daarbuiten. Dit uit zich vaak in de vele ‘waarom’-vragen die het kind stelt.

Op Basisschool Misha de Vries wordt het kind bevestigd en gestimuleerd in zijn natuurlijke nieuwsgierigheid en zal het de mogelijkheid krijgen veel te verkennen en te ontdekken.

In dit proces van worden kinderen zich steeds bewuster van zichzelf, hun persoonlijkheid en hun talenten, en van de wereld om hen heen.

De leerkracht nodigt het kind uit om nieuwe stappen in de wereld te zetten . Daarbij is van belang het kind erin te bevestigen dat de wereld de moeite van het ontdekken waard is, omdat – in de kindertijd – de band met de volwassenen, inclusief de leerkracht, de basis is van het vertrouwen om alles (dus ook jezelf) te ontdekken.

Onze leraren streven ernaar om de best mogelijke omgeving te creëren waarin kinderen worden gestimuleerd om te ontdekken en te leren. Dit doen zij door een onderwijsaanbod te creëren dat aantrekkelijk en interessant is en door activiteiten te ontwikkelen die een beroep doen op het lichaam, de geest en het hart van het kind.


Op onze school wordt de eigenheid van ieder kind gewaardeerd en gestimuleerd.
Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid die zijn leerervaring vorm geeft.

Onze leraren houden rekening met de verschillende behoeften van elk kind met betrekking tot leren. Onze belevingsgerichte lesmethoden maken het mogelijk om de talenten, aanleg en voorkeur van elk kind te waarderen en tot ontplooiing te laten komen.

Zo koesteren we de bijdrage die elk uniek kind levert aan het leerproces, waarbij kinderen de diversiteit die onder hen bestaat leren waarderen.

Het is van waarde kinderen kennis te laten maken met de internationale dimensie van de samenleving van vandaag. Op Basisschool Misha de Vries laten we kinderen kennis maken met culturele diversiteit door het Nederlandse culturele erfgoed te waarderen en elementen van andere Europese culturen (zoals bijvoorbeeld taal, eetgewoonten en feesten) in het lesaanbod te integreren.

We verwelkomen graag kinderen met een internationale achtergrond. De voertaal op school is Nederlands, maar kinderen leren op een natuurlijke manier vloeiend Engels spreken door onze native speakers. Aan het eind van de basisschool hebben kinderen daarmee toegang tot alle Engelstalige internationale scholen in binnen- en buitenland.

Vraag en antwoord

Hoe is jullie curriculum en jullie dagritme ingedeeld?
We werken volgens de kerndoelen die de overheid stelt, en gaan daar bovenuit. Alle ochtenden worden besteed aan taal en rekenen. Daarna is er een middagpauze van een uur, inclusief warme lunch, waarin alle kinderen op school blijven. De middagen gebruiken we voor vakken als wereldoriëntatie, muziek en kunst.


Ik lees over de methode Alfabetcode. Kan ik hierover meer informatie krijgen?
De Alfabetcode is een Amerikaanse spellingmethode die voor de Nederlandse taal is doorontwikkeld. De methode gaat uit van klankherkenning als basis voor het leren spellen. Voordeel van deze methode is dat kinderen op gehoor, in plaats van door het leren van regels, leren spellen. Een introductie in de principes van de Alfabetcode vindt u op https://www.alfabetcode.be/.


Wat zijn jullie leerresultaten en hoe meten jullie die?
De leerresultaten van onze leerlingen zijn goed. We meten ze door middel van de CITO-toets vanaf groep 3, en door andere toetsen. De kinderen worden gemotiveerd door het aanbod en de sfeer op onze school en gaan daardoor beter leren. Dat zien we terug in de resultaten.


De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen neemt af. Hoe kan het dat kinderen op de Misha de Vries meer, beter en met meer plezier gaan lezen?
We doen dit door kinderen specifieke door ons geselecteerde boeken aan te bieden die de leerkrachten zelf gelezen hebben, en die passen bij het kind. We kunnen zo met het kind het gesprek aangaan over wat het heeft gelezen, en het kind bevragen en stimuleren. Zo helpen we de kinderen ontdekken dat het de moeite waard is om te lezen.


Hoe is de aansluiting op het middelbaar onderwijs?
De school faciliteert de toegang tot alle middelbare scholen in de omgeving. De kinderen in groep 7 en 8 bezoeken de scholen in de omgeving ter oriëntatie, en de school ontvangt voorlichters van de scholen. De overdracht van alle gegevens gebeurt door middel van een geautomatiseerd systeem waar deze scholen, na toestemming van de ouders, toegang toe hebben. De school heeft bijzondere partnerschappen met het Maurick College (Vught), Gymnasium Beekvliet (St. Michielsgestel) en het Elde College (St. Michielsgestel/Schijndel).

Jullie vragen een hoge ouderbijdrage. Waar wordt die voor aangewend?
De ouderbijdrage wordt aangewend om de klassen klein te kunnen houden, betere groepsleerkrachten te werven, gespecialiseerde vakleerkrachten aan te stellen, zwemles te bekostigen en de warme lunch en excursies te betalen.


Ik begrijp dat de school vanaf schooljaar 2020/2021 rijkssubsidie ontvangt. Wordt de hoge ouderbijdrage dan afgeschaft?
Nee. De rijkssubsidie dekt de gewone operationele kosten van de school, maar de bijzondere kwaliteit die de school wil bieden, kan daar niet van worden bekostigd. De bijdrage blijft dus nodig.


Ik heb geen dikke portemonnee. Is de school ook toegankelijk voor mijn kinderen?
Ja. De school is toegankelijk voor iedereen. De hoge ouderbijdrage mag geen drempel zijn: als je dat bedrag niet kunt opbrengen, mag je betalen zoveel je kunt, dus ook minder dan het aangegeven bedrag. Het is een echt vrijwillige bijdrage.

De school heeft een katholieke identiteit. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het is een algemeen-bijzondere school met een katholieke identiteit. Dit betekent dat de school goede en mooie waarden, en normen, mede ontleent aan haar identiteit. Je merkt dat aan de manier van met elkaar omgaan van kinderen en leerkrachten. ’s Ochtends bidden we een gebed, en ’s middags voor het eten ook. Eens per week krijgen de kinderen godsdienst/filosofie. We staan ook stil bij feesten als Kerstmis en Pasen. Met deze onderdelen laten we de kinderen zien wat ons als school helpt onszelf te zijn.


Mijn kinderen zijn niet katholiek of christen. Kan mijn kind bij jullie zichzelf zijn?
Ja dat kan. Laten zien wat ons helpt onszelf te zijn, betekent voor ons een uitnodiging aan de kinderen om dat voor zichzelf ook te ontdekken. De school verwacht dus niet dat kinderen gelovig zijn of dat ze dat worden. Kinderen hoeven, bijvoorbeeld, niet mee te bidden. Wél zullen ze de katholieke manier van kijken en de waarden en normen die daaruit volgen, ervaren. Aan de ouders vragen we een positieve houding tegenover deze ervaring.

Is er een wachtlijst voor jullie school?
Nee, er is vooralsnog geen wachtlijst. Er zijn nog plekken in alle klassen voor schooljaar 2020/2021. Het is echter mogelijk dat de klassen vol raken; de school hanteert dan een systeem waarbij de eerst ingeschrevene het eerste recht heeft. Daarnaast krijgen kinderen van wie een ouder broertje of zusje al op school zitten, voorrang.


Mijn kind zit al op een andere school. Is het mogelijk om over te stappen?
Dat is mogelijk, in beginsel met akkoord van de andere school, en in principe alleen na de grote vakantie en na de Kerstvakantie. Uitzondering is een geval van verhuizing: dan kan het na overleg ook op andere momenten.


Blijft de school in Vught gevestigd?
Ja. Het is niet uitgesloten dat de school op termijn een andere locatie zal betrekken, maar dat zal altijd in Vught zijn.


Zijn jullie ook toegankelijk voor kinderen uit andere gemeentes?
Ja. Ongeveer 50% van de kinderen op de school is uit Vught afkomstig, de andere helft komt uit andere gemeentes.


Mijn kind spreekt (nog) geen Nederlands. Kan hij/zij bij jullie terecht?
Kinderen kunnen in groep 1 en 2 instromen zonder dat zij Nederlands spreken. Het zou in dat geval kunnen dat zij een extra jaar in groep 1 of 2 moeten volgen. Vanaf groep 3 stellen wij samen met de ouders vast welke route en facilitering voor het kind het beste is.


Staat jullie school open voor kinderen met leer- of gedragsproblemen?
De school staat open voor iedereen, van welke achtergrond ook. Daarbij gaan we na of onze school voor wie zich aanmeldt, de beste plek is. Dat doen we in samenwerking met andere scholen en maatschappelijke partners. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor een kind het speciaal onderwijs beter geschikt is.

Bij wie kan ik terecht voor andere vragen?
U kunt zich richten tot Laurens Peeters, directeur van de school: info@mishadevries.nl; tel. 073 3035 384.

Curriculum

Alle onderdelen van ons lesaanbod staan met elkaar in verband en worden aangeboden in de vorm van een uitnodiging om iets nieuws te ontdekken of te leren. Onze activiteiten worden zo georganiseerd dat ieder kind ze kan beleven op een manier die aansluit bij de eigen persoonlijkheid en interesses.
Zo krijgen de losstaande onderwerpen een betekenis in de belevingswereld van kinderen en doen ze op een natuurlijke manier zowel vaardigheden als kennis op.

Uw kind aanmelden

De keuze van een school voor je kind is een belangrijke beslissing, die een grote invloed heeft op zijn/haar ontwikkeling, zowel cognitief als emotioneel. Het is de moeite waard om een goed beeld te krijgen hoe het onderwijs in de praktijk eruit ziet gedurende een schooldag en hoe de sfeer op een school is. Daarom nodigen we u graag uit om onze school te ervaren en om elkaar te leren kennen, zodat we samen kunnen kijken of onze manier van lesgeven aansluit bij de verwachtingen die u heeft voor het onderwijs van uw kind. Neemt u gerust contact op voor eventuele vragen of maak direct een afspraak voor een bezoek.

Praktische informatie

Maandag8.30 u – 15.30 u
Dinsdag8.30 u – 15.30 u
Woensdag8.30 u – 12.30 u*
Donderdag8.30 u – 15.30 u
Vrijdag8.30 u – 12.30 u

*Groep 1/2 heeft op woensdag geen les

Kleinschalig onderwijs, waar kinderen gemotiveerd worden en in de gelegenheid worden gebracht om het beste van zichzelf te geven, brengt hoge kosten met zich mee.

Van die uitgaven wordt een bedrag ad €250 per kind per maand niet door de overheid vergoed. Wij vragen ouders om in dat bedrag naar draagkracht bij te dragen. Deze bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij informeren u hier graag nader over.

Onze school verwelkomt kinderen van internationals die graag willen dat hun kinderen zich thuis voelen in de Nederlandse cultuur.

Evenzeer maken wij Nederlandse kinderen graag vertrouwd met een internationaliserende wereld. Wij doen dit door een internationaal gericht aanbod. De voertaal op school is Nederlands, maar kinderen leren op een natuurlijke manier vloeiend Engels spreken en lezen. Internationale oriëntering en culturele uitwisseling wordt verweven in onze activiteiten. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen een warme lunch.

12-27 oktoberHerstvakantie
21 december – 5 januariKerstvakantie
22 februari- 1 maartCarnavalsvakantie
10 april – 13 aprilGoede Vrijdag en Pasen
25 april – 3 meiMeivakantie
22-23 meiHemelvaart
1 juniPinksteren
11 Juli – 23 AugustusZomervakantie

Wij zijn momenteel bezig om vervoer te organiseren van en naar school vanuit de regio’s Utrecht, Eindhoven en Tilburg.

Indien u hierin interesse heeft, laat het ons weten op info@mishadevries.nl of neem contact op voor meer informatie.

Buitenschoolse opvang is mogelijk op maandag t/m vrijdag tot 18.30. We werken hierin samen met BSO Partou in Vught (locatie Lidwinastraat 12). Kinderen worden zonder extra kosten van de school opgehaald en naar de BSO-locatie gebracht.

Contact

Informatie

info@mishadevries.nl

073-3035384

06-34400784

Lidwinastraat 55, 5262 EN Vught

Vacatures

Misha de Vries is altijd op zoek naar docenten en ondersteuners (administratie) die onze visie van harte steunen en ons willen helpen bij de realisatie ervan. We nodigen je graag uit je CV en motivatie te sturen via de mail of het contactformulier.

Stuur ons een bericht